ชืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
{tab |red} กุฏิฤาษี(Kuti Rishi (Arokayasala)) เป็นชื่อพื้นเมืองที่เรียกโบราณสถานนอกเขตกำแพงเมืองด้านทิศใต้หลังนี้ ประกอบด้วย อาคารฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่อด้วยหินทรายสีแดงและศิลาแลง มุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ปรากฏอาคารขนาดเล็กเรียกว่า…
{tab |red} เมรุพรหมทัต(The Meru Brahmathat) ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองพิมายด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทหินพิมาย เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ก่อด้วยอิฐ ตั้งอยู่บนเนินดินสูง เหตุที่เรียกว่าเมรุพรหมทัต…
{tab |red} กำแพงเมือง/ประตูเมือง(City Wall and Gates) กำแพงเมือง ทำเป็นแนวคันดินสูง แผนผังรูปสี่เหลี่ยม มีประตูก่อเป็นซุ้มด้วยศิลาแลงและหินทราย…
{tab |red} ปรางค์พรหมทัต(Prang Brahmathat) สร้างด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่ด้านหน้าของปราสาทประธานทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประตูทำเป็นมุขยื่นออกไปทั้ง ๔ ด้าน…
{tab |red} ปรางค์หินแดง(Prang Hin Dang or The Red Stone Temple)…
{tab |red} หอพราหมณ์(Ho Brahm or Brahman Shrine) เป็นอาคารก่อด้วยหินทรายและศิลาแลง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันกับปรางค์หินแดง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า…
{tab |red} พลับพลา(Phlab Phla) ภายในลานชั้นในด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธาน มีฐานอาคารก่อด้วยหินทราย ผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ขนาด ๘.๑๔ เมตร…
{tab |red} ปราสาทประธาน(The Main Prasat or The Principal Tower) ภายในลานชั้นในซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารศาสนสถานหลายหลัง…
{tab |red} ซุ้มประตูและระเบียงคด(Gateways and the Gallery) ระเบียงคด ก่อด้วยหินทราย เป็นระเบียงทางเดินหลังคาซุ้มโค้ง มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบปราสาทประธาน…
{tab |red} สระน้ำ(Ponds) ตั้งอยู่ที่มุมทั้ง ๔ ทิศ ของลานกำแพงปราสาทชั้นนอก ภายในสระพบว่ามีการนำวัสดุจากชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม เช่น เสาประดับกรอบประตู…
{tab |red} บรรณาลัย(Banalai) ตั้งอยู่บริเวณลานชั้นนอกระหว่างซุ้มประตูกำแพงแก้วและซุ้มประตูระเบียงคดด้านทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยกพื้นสูง ก่อด้วยหินทราย กั้นเป็นห้องยาวตลอดแนว บริเวณพื้นห้องพบร่องรอยหลุมเสารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ระหว่างการขุดแต่งพบกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาเป็นจำนวนมาก…
{tab |red} ชาลาทางเดิน(Passageway) เมื่อผ่านซุ้มประตูด้านทิศใต้เข้ามาจะเป็นลานชั้นนอกของปราสาท ปรากฏแนวทางเดินทอดไปยังซุ้มประตูระเบียงคดด้านทิศใต้ แนวทางเดินนี้ก่อด้วยหินทราย ยกพื้นสูงประมาณ ๑ เมตร แบ่งเป็น…
{tab |red} ซุ้มประตูและกำแพงแก้ว(Arched Gateways and Boundary Wall) ซุ้มประตูหรือโคปุระ มีลักษณะเป็นรูปกากบาท ตั้งอยู่ที่กึ่งกลางของแนวกำแพงแก้วทั้ง…
{tab |red} สะพานนาคราช(Naga Bridge) ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าโคปุระด้านทิศใต้ สร้างด้วยหินทราย มีผังเป็นรูปกากบาท กว้าง ๔ เมตร…
{tab |red} พลับพลาเปลื้องเครื่อง(Phlab Phla Pleuang Khreuang) ตั้งอยู่บริเวณด้านซ้ายมือของทางเดินเข้าสู่ตัวปราสาท เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง ๒๖ เมตร…