ชืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ปราสาทประธาน(The Main Prasat or The Principal Tower)


 

          ภายในลานชั้นในซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารศาสนสถานหลายหลัง ที่ตั้งอยู่ตรงกลางคือปราสาทประธาน เป็นศูนย์กลางและสำคัญที่สุด ปราสาทประธานสร้างด้วยหินทรายสีขาว สูง ๒๘ เมตร หันหน้าไปทางทิศใต้ ซึ่งแตกต่างจากศาสนสถานเขมรในที่อื่นๆ ซึ่งมักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๗ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๒ ส่วน คือ มณฑปและเรือนธาตุ มีการสลักลวดลายประดับตามส่วนต่างๆ เช่น หน้าบัน ทับหลัง ด้านนอกสลักเป็นภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์ ด้านในสลักภาพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคติมหายาน ภายในเรือนธาตุเป็นส่วนสำคัญที่สุดเรียกว่า “ห้องครรภคฤหะ” เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก บริเวณพื้นห้องตรงมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีร่องน้ำมนต์ต่อลอดผ่านพื้นห้องไปทางด้านนอก เรียกว่า “ท่อโสมสูตร”

          The inner courtyard stands the main Prasat or the principal tower which is the most important part of the sanctuary. It was constructed of white sandstone around 11th – 12th centuary A.D. Unlike other Khmer religious structures which generally face east, the central sanctuary faces south. It comprises two important parts, the Mandapa or a tower or antechamber and the Dhaty or the main temple. Carvings appear on different parts of the tower, for example, the pediments and the lintels. Outside these carvings usually depict episodes from the Ramayana and inside these carvings usually depict the story of Mahayana Buddhism. The most important part of the main temple is called Gabhagrha Room, housing the Buddha seat on the Naga. At the northeastern corner of this room, there is a holy water or Somasutra conduit, passing the holy water to the exterior.