ชืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

การบริการ

 วัน เวลา เปิด-ปิด

        เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 การบริการ
        ๑. ลานจอดรถอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย รองรับรถยนต์ส่วนตัวนักท่องเที่ยว ได้สูงสุดจำนวน ๒๖ คัน รถผู้พิการจำนวน ๑ คัน ไม่คิดค่าบริการที่จอดรถ
        ๒. ร้านจำหน่ายของที่ระลึก บริเวณด้านหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จำนวน ๑๒ ร้าน
        ๓. ศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย สำหรับศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน ที่เกี่ยวข้องในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีบริการแผ่นพับนำชม ๖ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน
        ๔. ห้องสุขา สุขาชายจำนวน ๖ ห้อง โถปัสสาวะชาย ๑๐ โถ สุขาหญิงจำนวน ๑๐ ห้อง สุขาสำหรับผู้พิการ จำนวน ๑ ห้อง
        ๕. วิทยากรนำชม สำหรับให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานอื่นๆ ที่มาเป็นหมู่คณะ และในวันเสาร์-อาทิตย์ มีมัคคุเทศก์น้อย ซึงเป็นนักเรียนจากโรงเรียนพิมายวิทยา ให้บริการนำชมสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป

 ค่าเข้าชม
         ค่าธรรมเนียมเข้าชมสำหรับชาวไทย  ๒๐ บาท
         ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ  ๑๐๐ บาท
         บุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ครูผู้ควบคุมคณะนักเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มาเป็นหมู่คณะ, พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ, ทหารผ่านศึก, ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป, ผู้พิการ และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร