ชื่ออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติการดำเนินงานอนุรักษ์
         อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๔๔๐ กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดสุโขทัยไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๑๒ กิโลเมตรประวัติการดำเนินการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย       กรมศิลปากรเริ่มดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองเก่าสุโขทัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๘ เป็นต้นมา โดยได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๗๕  วันที่ ๘ มีนาคม  พ.ศ.๒๔๗๘  ในครั้งนั้นเป็นจำนวน ๗๕ แห่ง          ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๖ รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูบูรณะเมืองสุโขทัยขึ้น  โดยเริ่มมีการขุดแต่งที่วัดมหาธาตุเป็นแห่งแรก  และตามด้วยโบราณสถานที่สำคัญอื่นๆ ทั้งภายในกำแพงเมืองและภายนอกกำแพงเมือง   ระยะต่อมาได้มีการตั้งคณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัย เพื่อดำเนินงานในระยะที่ ๒  ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๐๘ - ๒๕๑๒        พ.ศ. ๒๕๑๘ กรมศิลปากร กำหนดขอบเขตพื้นที่ของโบราณสถานเมืองสุโขทัยจำนวน ๔๓,๗๕๐ ไร่ หรือประมาณ ๗๐ ตารางกิโลเมตร โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่...