ชื่ออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

การบริการ

  วัน เวลา เปิด ปิด

       อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเปิดให้เข้าชมทุกวัน
            จันทร์ - ศุกร์,อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.
            เสาร์  ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. (มีการเปิดไฟส่องโบราณสถาน)

            เขตอรัญญิก ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน

            วัดศรีชุมและพระพายหลวง  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๗.๓๐น.  ทุกวัน

       สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
          
 เปิดทำการทุกวัน ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

  อัตราการเข้าชม

 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเก็บธรรมเนียมค่าเข้าชมใน ๓ เขตพื้นที่ คือ
              ๑. เขตโบราณสถานชั้นใน
              ๒. เขตโบราณสถานชั้นนอกด้านทิศเหนือ (วัดศรีชุมและวัดพระพายหลวง)
              ๓. เขตโบราณสถานชั้นนอกด้านทิศตะวันตก (เขตอรัญญิก)
 • ในแต่ละเขตพื้นที่เก็บธรรมเนียมค่าเข้าชมแยกกัน  ในอัตราเดียวกัน คือ
               - ชาวไทย  ๒๐ บาท
               - ชาวต่างชาติ  ๑๐๐ บาท
 • อัตราธรรมเนียมการนำพาหนะเข้าในพื้นที่  คิดแยกตามเขตพื้นที่
               - รถจักรยาน  ๑๐ บาท
               - รถจักรยานยนต์  ๒๐ บาท
               - รถสามล้อ  ๓๐ บาท
               - รถสี่ล้อ  ๕๐ บาท
 • เข้าชมฟรี
               - นักเรียน นักศึกษา ในเครื่องแบบ หรือแสดงบัตร
               - หน่วยงานราชการและสถานศึกษาที่ส่งหนังสือขอเข้าชมมาล่วงหน้า
               - นักบวชทุกศาสนา
               - ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป
 • เปิดให้เข้าชมฟรีสำหรับชาวไทยทุกคนเฉพาะใน ๓ วันนี้ ของทุกปีคือ
               - วันเด็กแห่งชาติ (เสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม)
               - วันอนุรักษ์มรดกไทย (๒ เมษายน)
               - วันเข้าพรรษา
 • การเข้าชม
            ในการเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสามารถทำได้หลายช่องทาง คือ
                - เดินชมโบราณสถาน
                - เช่าจักรยานหรือจักรยานยนต์  ที่มีให้บริการอยู่โดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
                - ใช้บริการรถราง หรือรถสามล้อในการเข้าชม โดยฟังบรรยายจากพนักงานขับรถ
                - ขับรถยนต์ส่วนตัว (สี่ล้อ) เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

          ***รถรางที่ให้บริการภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ดำเนินงานโดยบริษัท โตโยต้า สุโขทัย มิได้เป็นของทางอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแต่อย่างใด***

  การให้บริการด้านต่างๆ

 • ด้านวิชาการ
                - ให้บริการข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี แก่นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
                - ให้บริการวิทยากรนำชม  และให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว  โดยมีวิทยากรประจำอยู่ที่ศูนย์ บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว  ให้บริการนำชมแก่คณะที่ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
                - พิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 • สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
                - บริการห้องน้ำฟรี เฉพาะหน้าทางเข้าสำนักงานอุทยานฯ และที่ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
                - บริการให้เช่ารถจักรยาน/จักรยานยนต์  ดำเนินการโดยเอกชน
                - บริการรถรางนำชมโบราณสถานในเขตชั้นใน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ดำเนินการโดยเอกชน ค่าบริการ  ชาวไทย ๒๐ บาท ต่างชาติ ๔๐ บาท สนใจติดต่อ  086 440 9210
                - ลานกีฬาพระร่วงเจ้า ให้บริการเครื่องออกกำลังกายฟรี สบับสนุนโดย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย