ชืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ปรางค์หินแดง(Prang Hin Dang or The Red Stone Temple)


 

 

          สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน มีมุขยื่นอกไปทั้ง ๔ ทิศ เหนือกรอบประตูทางเข้าด้านทิศเหนือมีทับหลังหินทรายสลักภาพเล่าเรื่องมหาภารตะ ตอนกรรณะล่าหมูป่า ส่วนกรอบประตูด้านอื่นคงเหลือร่องรอยเฉพาะเสาประดับกรอบประตูประดับอยู่


            Prang Hin Dang or The Red Stone Temple on southwest of the principal tower, was constructed around the 13th century A.D. Above the northern door frame, there is a sandstone lintel depicted the episode of Khrishna hunting wild boars. As to the other door frames at the west, east and south entrances, there are only traces of pillars in classical Khmer style decorating the frames.