ชืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

สระน้ำ(Ponds)


 

        ตั้งอยู่ที่มุมทั้ง ๔ ทิศ ของลานกำแพงปราสาทชั้นนอก ภายในสระพบว่ามีการนำวัสดุจากชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม เช่น เสาประดับกรอบประตู นำมาวางเรียงกันอย่างไม่เป็นระเบียบ เดิมบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดต่างๆ ซึ่งได้ย้ายไปตั้งใหม่นอกปราสาทแล้ว เช่น วัดสระเพลง วัดพระปรางค์ใหญ่ วัดโบสถ์ และวัดพระปรางค์น้อย สระเหล่านี้คงขุดขึ้นเพื่อประโยชน์ของวัดในการใช้อุปโภคบริโภค ในราวสมัยอยุธยาตอนปลาย  อย่างไรก็ตาม จากการขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ พบหลักฐานว่าสระน้ำที่มุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือน่าจะสร้างร่วมสมัยกับปราสาทประธาน

          There is a pond located at each corner of the outer courtyard. The ponds are lined with sandstone. They were not contemporary with the Khmer sanctuary. Each of them was probably dug for consumption and belonged to each of the four Buddhist temples later in the late Ayutthaya period. However, the archaeological excavation in 2015, indicate that the pond in the northeastern was built in the same time with principal tower.