ชืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

สะพานนาคราช(Naga Bridge)


 

          ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าโคปุระด้านทิศใต้ สร้างด้วยหินทราย มีผังเป็นรูปกากบาท กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑.๗๐ เมตร ยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ ๒.๕๐ เมตร ราวสะพานทำเป็นลำตัวนาค ที่ปลายราวสะพานทำเป็นรูปนาคราชชูคอแผ่พังพานเป็นรูปนาค ๗ เศียร อันเป็นลักษณะที่นิยมในศิลปะเขมรแบบนครวัด ราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๗ สะพานนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางเข้าสู่ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ตามคติความเชื่อเรื่องจักรวาลเชื่อว่าเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ คตินี้สืบต่อกันมาในศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ

 

          The Naga Bridge is a sandstone platform leading to a Gopura, an arched gateway located in the south of this Khmer sanctuary. The Naga Bridge of a cruciform plan measures 4x31.70 metres with stairs on 3 sides. Each rail of the bridge is in the form of a seven – headed naga body with its spread neck and seven heads at the end of each rail. The style of this kind is prevalent in the Khmer art of the 12th century A.D. A pair of lions adorns the area at the foot of the stair. The Naga Bridge is interpreted as a link between Heaven and Earth in accordance with Buddhist and Hindu cosmological beliefs.