ชืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ปรางค์พรหมทัต(Prang Brahmathat


 

          สร้างด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่ด้านหน้าของปราสาทประธานทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประตูทำเป็นมุขยื่นออกไปทั้ง ๔ ด้าน ภายในองค์ปรางค์พบประติมากรรมสำคัญ ๒ ชิ้น คือ ประติมากรรมหินทรายรูปบุคคลขนาดใหญ่นั่งขัดสมาธิ สันนิษฐานว่าเป็นรูปของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ชาวบ้านมักเรียกว่า ท้าวพรหมทัต ส่วนอีกชิ้นหนึ่ง เป็นประติมากรรมหินทรายรูปสตรีนั่งคุกเข่า ส่วนศีรษะและแขนหักหายไป เชื่อกันว่าเป็นรูปของพระนางชัยราชเทวี ชาวบ้านเรียกตามนิยายพื้นบ้านว่า นางอรพิม ปัจจุบันประติมากรรมทั้ง ๒ ชิ้นนี้ จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

          Prang Brahmathat, the laterite tower southeast of the principal tower, has a square base with porches on four sides. Inside the tower, two important sculptures were found. One was a large sandstone statue of a man sitting cross-legged. It is thought to be the sculpture of King Jayavarman VII or commonly known as Thao Brahmathat. Another sandstone sculpture is in image of a woman in kneeling posture. Its head and arms are missing. She is believed to be Queen Jayarajathevi and known as Nang Orapim in local folklore. These two sculptures are now on display at the Phimai National Museum.

          Unless Prasat Hin Phimai, that situated in the center of one of ancient city “Phimai”. This is the most important and large sanctuary in Thailand. It was built between the 11th-12th century A.D., and some addition in 13th century A.D. Inside ancient city “Phimai” also found many monuments.