ชื่ออุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

วัดสามวิหาร


 

          เป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเรียกว่า วัดสามพิหาร และกล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิว่า สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีได้ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาโดยผ่านมาทางโพธิ์สามต้นมาทางทุ่งเพนียด เสด็จยืนช้าง ณ วัดสามวิหารนี้ และครั้งหลังสุดเมื่อคราวเสียกรุงฯ ในปี พ.ศ. 2310 วัดนี้ก็เป็นที่ตั้งค่ายพม่าค่ายหนึ่ง ภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงกลมขนาดใหญ่เป็นเจดีย์สมัยอยุธยาตอนต้น ได้รับอิทธิพลศิลปะสุโขทัย และอาคารจำนวน 3 หลัง  ตั้งเรียงกันอยู่ทางด้านหน้าของเจดีย์ เป็นวิหารจำนวน 2 หลัง หลังหนึ่งประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ และเป็นพระอุโบสถ หลังหนึ่ง