วัดโพธิ์ศิลา ตั้งอยู่ที่บ้านเปือย หมู่ที่ 6 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 5 เส้น 14 งวา จดทุ่งนา ทิศใต้ประมาณ 4 เส้น 16 วา จดถนน ทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น17 วา จดถนน ทิศตะวันตกประมาณ 1 เส้น 4 วา จดที่ดินของนายเสาร์ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอาคารคอนกรีต ศาลาการเปรียญกว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2507 เป็นอาคารไม้ทรงไทย กุฏิสงฆ์จำนวน 8 หลัง เป็นอาคารไม้ วิหาร กว้าง 8 เมตร ยาว8 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. 2518 เป็นอาคารไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีต ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย จำนวน 2 องค์

         วัดโพธิ์ศิลา ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2400 ที่ตั้งวัดมีต้นโพธิ์เป็นจำนวนมาก และใบเสมาหินเก่าแก่มาก จึงเรียกชื่อวัดว่า วัดโพธิ์ศิลา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2428 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ 

 รูปที่ 1 พระสามารถ 

 รูปที่ 2 พระบุดดา 

 รูปที่ 3 พระจันทร์ 

 รูปที่ 4 พระหลอ

 รูปที่ 5 พระครูปลัดพร

 รูปที่ 6 พระหอม

 รูปที่ 7 พระป้อง

 รูปที่ 8 พระกอง

 รูปที่ 9 พระวอ

 รูปที่ 10 พระทุย ขนฺติโก

 รูปที่ 11 พระมั่น จฺนทสาโร

 รูปที่ 12 พระไฮ่ พุทฺธสาโร

 รูปที่ 13 พระหนูสิน ปภสฺสโร

 รูปที่ 14 พระแจ่ม เตชธมฺโม

 รูปที่ 15 พระสยาม อุตฺตโม

  

          ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม หรือสภาพแหล่ง

         ภายในบริเวณวัดมีเนินดินขนาดไม่ใหญ่นักปัจจุบันมีการลาดและเทพื้นด้วยปูนซิเมนต์บนเนินดินมีใบเสมาปักอยู่โดยปักเรียงเป็นแถวอย่างมีระเบียบส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนที่ชำรุดแตกหักมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่เพียง2ใบสลักลวดลายกลีบบัวที่ฐานส่วนใบสลักลายหม้อน้ำและยอดสถูปใบหนึ่งสลักลายรูปธรรมจักร ลักษณะเดียวกับที่พบที่วัดดงเฒ่าเก่าบ้านนาหมอม้า   ต.นาหมอม้า อ.เมืองและเมืองงิ้วบ้านชาด ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญบางใบนำไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีใบเสมาเหล่านี้เป็นหลักฐานของวัฒนธรรมทวารวดีที่พบในภาคอีสานซึ่งอาจกำหนดอายุได้ในระหว่างพุทธศตวรรษที่13-15