บ้านโพนเมืองหรือโนนขวาว ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

          ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม หรือสภาพแหล่ง

          กลุ่มใบเสมาขนาดใหญ่ มีทั้งที่แกนกลางมีเส้นแกนนูน และบางหลักมีการแกะสลักบริเวณฐานเป็นรูปฐานกลีบบัว

                ใบที่ 1 มีขนาด 148 x 83 x 19 เซนติเมตร

                ใบที่ 1 มีขนาด 109 x 76 x 25 เซนติเมตร

                ใบที่ 1 มีขนาด 101 x 77 x 20 เซนติเมตร

               ใบที่ 1 มีขนาด 59 x 62 x 23 เซนติเมตร

               ใบที่ 1 มีขนาด 137 x 88 x 24 เซนติเมตร

               ใบที่ 1 มีขนาด 130 x 82 เซนติเมตร

           สภาพปัจจุบัน และลักษณะการใช้งานปัจจุบัน

          แหล่งโบราณคดีโพนเมือง ลักษณะเป็นเนินดิน พบใบเสมาบนเนิน สภาพพื้นที่ในปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม รกร้าง แหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียง คือ หนองโพนเมือง ปัจจุบันแหล่งโบราณคดีโพนเมืองได้รับกการขึ้นทะเบียนโบราณสถานแล้ว